Ehok logo

Hírek

Keresztféléves és átvett hallgatók rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázata

A MODULO 2 pályázati felülete ismét megnyílik a keresztféléves képzésekre januárban felvételt nyert, valamint az átvett hallgatók számára.

 

Az érintett hallgatók 2019.02.04-től 2019.02.13. 23:59-ig pályázhatnak.

 

A pályázati feltételek, valamint a részletes igazoláslista, keltezési kritériumok ezen a linken érhetőek el.

Kérdés esetén a jutter@ehok.u-szeged.hu e-mail címre írhattok, valamint személyesen is állunk rendelkezésetekre az EHÖK irodán.

 

SZTE EHÖK

Rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok - HIÁNYPÓTLÁS, HOSSZABBÍTÁS

Kedves Hallgatók!

Az SZTE EHÖK Elnökségének döntése értelmében a rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázatok hiánypótlási és hosszabbítási időszaka a következő:

2019. január 21. 10:00 – 2019. január 28. 23:59

Fontos!

A határidő nem csak azon hallgatókra vonatkozik, akik már adtak be általános szociális helyzetfelmérési adatlapot! Új általános szociális helyzetfelmérési adatlap beadására is van lehetőség! Akik az általános szociális helyzetfelmérési adatlaphoz nem csatoltak rendszeres szociális ösztöndíj és / vagy városi tanulóbérlet pályázati űrlapot, ugyaneddig a határidőig megtehetik. A rendszeres szociális ösztöndíj és városi tanulóbérlet pályázati űrlap csatolásának továbbra sem feltétele a lezárt, pontozott általános szociális helyzetfelmérő adatlap, elegendő, ha véglegesített ( beadott ). Az űrlapokat a pályázati időszak lezárta után összefrissíti a rendszer.

Az eredeti pályázati felhívás és a segédletek, mellékletek, valamint kritériumok itt találhatóak.

Kérdés esetén a jutter@ehok.u-szeged.hu e-mail címre írhattok.

SZTE Innovációs díj 2019 - Pályázati felhívás

A Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Innovációs Rektorhelyettese pályázatot hirdet a Szegedi Tudományegyetem Innovációs díj elnyerésére.

A Pályázat célja:

Az egyetem azon kutatóinak, valamint hallgatóinak támogatása, akik az egyetemhez kötődő kutatómunkájuk során olyan tudományos eredményt, innovatív megoldást dolgoztak ki, amely szellemi alkotásnak minősül és üzleti szempontból hasznosítható lehet. Szellemi alkotás: az az alkotás, amely alkalmas arra, hogy szerzői jogvédelem, illetve az a műszaki megoldás, amely alkalmas arra, hogy iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati mintaoltalom, növényfajta-oltalom, formatervezési mintaoltalom, topográfiaoltalom) tárgyát képezze, valamint a know-how.

A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában, az 5. pontban felsorolt, eredeti, aláírt dokumentumokat egymást követő sorrendben tartalmazó, 1 db dokumentumként (így az email-hez csupán egy pdf formátumú fájl csatolásával), az inno@rekt.szte.hu email címre 2019. március 18. (hétfő) 24:00 óráig lehet benyújtani.

A pályázati felhívás ITT elérhető.

SZTE EHÖK

"Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" pályázati felhívás

"Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban" pontos pályázati kiírása ITT elérhető.

A Wacław Felczak Alapítvány „AZ ÍGÉRET FÖLDJE” c. pályázati felhívása

A Wacław Felczak Alapítvány

„AZ ÍGÉRET FÖLDJE”

című pályázati felhívása –

csoportos felsőoktatási hallgatói tanulmányutak támogatására

 

A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára együttes csoportos lengyelországi tanulmányút finanszírozására.

 1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói lehetőséget kapjanak a lengyelországi egyetemi, tudományos életben való részvételre, tapasztalatszerzésre, kutatásra.

 1. A pályázat benyújtására jogosult

Valamennyi magyarországi felsőoktatási intézményben aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató vagy doktorandusz. Alapképzés (BA/BSc) esetén legalább négy lezárt félév igazolása szükséges. Az adott csoport nevében pályázó hallgató felel a pályázati anyag hiánytalan benyújtásáért, a pályázati tevékenység megvalósításáért, valamint a szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettség teljesüléséért.

Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

A pályázó csoport létszáma legalább 5, legfeljebb 15 fő lehet.

 1. A támogatható tevékenységek köre

A pályázati kiírás keretében lehetőség van tudományos diákkonferenciákon, a tanulmányokhoz kapcsolódó programokon, terepgyakorlatokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), rövid távú lengyel-magyar tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvételre.

A támogatás során a következő típusú lengyelországi intézmények lehetnek potenciális fogadóhelyek: felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, közgyűjtemények, levéltárak, könyvtárak, kulturális intézmények.

A pályázat során előnyt élveznek, akik lengyel-magyar témához kapcsolódóan nyújtanak be támogatási kérelmet.

A pályázathoz kapcsolódó lengyelországi tartózkodás időtartama a csoport számára egységesen 2-28 nap között lehet (az oda és visszautazás napjait is beleszámítva).

 1. A támogatás formája, mértéke

A pályázattal igényelhető támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.

 Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

Az egy pályázó csoport számára igényelhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft. A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.

 1. A támogatható költségek köre

Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

 • utazási költség;
 • szállásköltség;
 • étkezés.
 1. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
  A pályázatok benyújtási határideje: 2019. február 15. 12:00

A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a palyazat@wfa.hu e-mail címre történő megküldéssel. Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 18.

 

 1. Megvalósítási időszak

Jelen pályázati kiírás keretében a 2019. június 15-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

 1. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre.

       1.Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;

 1. Támogatási kérelem, amely tartalmazza a támogatandó tevékenység(ek) tervezetét (munkaterv), és lényegi elemeinek részletes leírását és ütemezését;
 2. Részletes költségterv, az igényelt támogatási összeghez kapcsolódóan;
 3. A pályázó csoport tagjainak névsora és minden csoporttag aktív hallgatói jogviszonyának igazolása;
 4. A csoporttagok 4 lezárt félévének meglétét hitelesen igazoló dokumentum, MA/MSc és doktorandusz képzés esetén a már megszerzett diploma másolata;
 5. A küldő intézmény támogató nyilatkozata;
 6. A fogadó intézmény fogadó levele (magyar/lengyel/angol nyelven)

Az 1-3. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

 1. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

 1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
 2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
 3. az igényelt támogatás mértéke nem haladja-e meg a maximálisan igényelhető támogatás mértékét;
 4. az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
 5. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

 

 1. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.

A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, a támogatási szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

 1. A pályázati kiírás teljes kertösszege: 3.750.000 Ft

Kapcsolat és további információ:

Wacław Felczak Alapítvány

1062 Budapest, Andrássy út 77. II/13.

Telefon: 06-1-416-9229

E-mail: info@wfa.hu

SZTE EHÖK

Pályázati felhívás a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

Pályázati felhívás

A Miniszterelnökség

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2019. évi

Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra

a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: MKÖ Program) keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatálya alá tartozó államigazgatási szervnél vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalok egyikében, három hónapot pedig elsősorban valamely európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.

A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt mentorok segítik.

Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztviselői karrier megkezdésére.

Az MKÖ Program várható időtartama: 2019. március 1. – 2019. december 31.

Pályázati feltételek:

 •  a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév;
 •  magyar állampolgárság;
 •  cselekvőképesség;
 •  büntetlen előélet;
 •  felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
 •  tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szintű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);
 •  a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jogviszony nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •  angol nyelvből C1 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga;
 •  egyéb élő nyelvből B2 vagy magasabb szintű komplex nyelvvizsga.

 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

 •  Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat.
 •  Az ösztöndíjas jogviszonyt a Kttv. 47. §-a és a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet szabályozza.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a tízhónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően kormánytisztviselői kinevezésre a Kttv. 39-40. §-ában és 42. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege: hazai programszakaszra havi 250.000,- Ft adómentes jövedelem

Az ösztöndíj havi összegéről szóló közlemény – a szakmai gyakorlat hazai és külföldi szakaszára eltérő összegben – az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni csak elektronikus formában, a www.osztondijjelentkezes.kormany.hu oldalon az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

 • magyar nyelvű önéletrajz (az ajánlott minta az oldalról letölthető), formátum: .doc, .docx, .pdf;
 • a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló diploma (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél), formátum: .doc, .docx, .pdf;
 • nyelvvizsga bizonyítvány – a legmagasabb szintű, maximum 3 db formátum: .doc, .docx, .pdf.

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a pályázat beküldését és véglegesítését, illetve a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség!

Pályázati időszak: 2018. december 14. – 2019. január 21.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. január 21. (hétfő) 24:00 óra

A pályázat elbírálásának módja, rendje és az értékelés szempontjai:

A beérkezett pályázatuk alapján formai szűrésen megfelelt pályázók egy komplex kiválasztási eljáráson vesznek részt. A kiválasztási eljárás első, írásbeli fordulója az MKÖ Programmal kapcsolatos tájékozottságot mérő feladatsor kitöltését foglalja magában, amelyre a pályázatok formai szűrését követően kerül sor.

Az írásbeli forduló kiértékelését követően a legjobb eredményt elérők, a jelentkezők 20%-a, de maximum 100 fő kerül behívásra a második, szóbeli fordulóra, amely strukturált interjúból, motivációs beszélgetésből, valamint idegen nyelvű elbeszélgetésből áll, mely a jelentkező által választott angol vagy német vagy francia nyelven zajlik.

A szóbeli fordulón történő megfeleléshez a jelentkező által választott idegen nyelven történő elbeszélgetésen a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret B2 szintjének elérése szükséges.

A Miniszterelnökség szükség esetén harmadik fordulós meghallgatást tarthat.

Az eredmények összesítését követően a Program Irányító Bizottság javaslatot tesz a nyertes pályázók személyére, melynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

A Program megvalósításának fedezete a Miniszterelnökség 2019. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

A pályázat alapján felvehető ösztöndíjasok száma: 50 fő

A pályázat elbírálásának végső határideje: 2019. február 15.

Kapcsolat és további információ:

Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály

Kapcsolattartás: az alábbi honlap „Kapcsolat” menüpontja segítségével:

www.mkop.hu

www.osztondijprogram.kormany.hu

SZTE EHÖK

Mentorháló évadzáróelőadás

Évadzáró esti beszélgetése következik a Mentorháló "Pedagógiáról másképp" c. sorozatának. A nagycsoportos gyermekeket nevelő családok élete hamarosan fontos mérföldkőhöz érkezik: gyermekük néhány hónapon belül iskolás lesz, éppen ezért a beszélgetés témája az iskolaérettség lesz.

Vajon honnan tudhatjuk, hogy iskolaérett-e gyermekünk?
Mit vizsgál az iskolaérettségi vizsgálat?
Hogyan döntheti el a szülő, hogy gyermeke szociálisan megérett az iskolára? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járhatnak körbe a résztvevők tapasztalt szakemberek segítségével.

A beszélgetés időpontja: 2018. december 14. péntek 17.00-19.00

A rendezvény helyszíne: Somogyi-könyvtár 1. emeleti olvasóterme, Szeged, Dóm tér 1-4.

A beszélgetés résztvevői:

 • Vendég: Weiszhaár Beáta pedagógiai szakpszichológus, gyógypedagógus, a Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szegedi tagintézményének vezetője
 • Az est házigazdái: Tóthné Kovács Éva tanító és Rajné Simon Krisztinaóvodapedagógus, fejlesztőpedagógus

A programra szívesen várnak szülőket/nagyszülőket, óvodapedagógusokat, tanítókat, egyetemi oktatókat és hallgatókat, de természetesen minden más érdeklődőt sok szeretettel látnak.

A részvétel most is ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Ingyenes regisztráció ITT.

SZTE EHÖK

SZTE JGYPK HÖK Választások választási forduló eredménye

SZTE GTK HÖK Választások Választó fordulójának az eredménye

Nyílt napot tart az SZTE ÁOK

December 8-án 10 órától tartja nyílt napját a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara.

Az eseményen Prof. Dr. Sáry Gyula oktatási dékánhelyettes, Prof. Dr. Peták Ferenc Tudományos Diákköri Tanács titkára ismeretterjesztő előadásait hallhatják az érdeklődők.

Bemutatkozik a hallgatói önkormányzat és a hallgatói szakmai szervezetek, majd tájékoztatót tartanak a diákhitelről is, a SKILL Orvosi Készségfejlesztési Központ pedig bemutató foglalkozásokat tart. 

A rendezvény nem regisztrációköteles, szívesen várnak minden érdeklődőt.

SZTE EHÖK

1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 156 157