Ehok logo

Tanulmányi Ösztöndíj

A felsőoktatás világában is fontos tisztában lenned azzal, mi jár neked, hiszen innentől csak te felelsz ügyeidért. Az egyik legfontosabb juttatás a tanulmányi ösztöndíj, amelyről már most tudnod kell néhány dolgot ahhoz, hogy tavasszal ne érjen meglepetés. Összeszedtük hát a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

Kik kaphatnak ösztöndíjat?

  • A Szegedi Tudományegyetemmel hallgatói jogviszonyt létesített, államilag támogatott, teljes idejű képzésben részt vevő, azaz nappali tagozatos hallgatók, akik legalább egy teljesített félévvel rendelkeznek és az „ETR” szerint is „aktív” státuszúak.
  • ÁOK, figyelem! Az egészségügyi osztatlan képzés esetén a hallgató akkor kaphat tanulmányi ösztöndíjat, ha képzésén az adott félévet megelőző utolsó aktív félévben minden felvett kurzusát teljesítette, az adott félévet megelőző utolsó aktív félévre a képzési kimeneti követelmények szerinti mintatantervben meghatározott minden kötelező kurzust teljesített és adott félévben minden tárgyat (illetve a neki megfelelő kurzust) első alkalommal vett fel.

Mi alapján állapítják meg az ösztöndíjakat?

Az adott félévet megelőző utolsó aktív félévben teljesített és az „ETR” elektronikus rendszerében rögzített tanulmányi eredmények (átlagai) alapján történik. Ha a támogatási formában változás áll be, azaz valaki átsorol költségtérítéses finanszírozásból az államilag támogatottak közé, a más finanszírozási feltételekkel teljesített félév átlagát is ugyanúgy figyelembe veszik.

Szakváltás esetén a „régi” szakon elért eredmények átlagai alapján számítják ki az ösztöndíjat, ám az már az újonnan megkezdett képzés ösztöndíjkeretének terhére történik.

A költségtérítésesből államilag támogatott képzésbe átsorolt az átsorolással érintett képzésén az átsorolást követő első államilag támogatott aktív félévétől kezdődően részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.

Ha valaki más, párhuzamos hallgatói jogviszonnyal is rendelkezik, akkor valamennyi egyéb képzése alapján is részesülhet tanulmányi ösztöndíjban.

Mi történik az ETR-ben?

A hallgató tanulmányi ösztöndíjának megállapítása a tanulmányi eredményének az „ETR” elektronikus rendszerében történő rögzítését követően, a tanulmányi ösztöndíj kiszámítása a későbbi időpontban, az adott félév során történik.

Amennyiben az „ETR”-ben valamilyen eredmény vagy javítás nincs rögzítve, biztosítani kell a hallgató részére, hogy a tanulmányi ösztöndíját a tanulmányi eredménye javításának megfelelően állapítsák meg.

A kari Hallgatói Önkormányzat (HÖK) a tanulmányi ösztöndíj keret terhére a hallgatói juttatási szabályzatban meghatározott egyéb ösztöndíjat is megállapíthat, erről érdemes a kari HÖK honlapján vagy irodájában érdeklődni.

Kik számítják ki az ösztöndíjakat?

A már említett szabályokat követve az ösztöndíjak kiszámítását és az ehhez kapcsolódó technikai-ügyviteli jellegű feladatokat a Hallgatói Szolgáltató Iroda (HSZI) látja el.

Térjünk a lényegre: hogyan számítják ki a tanulmányi ösztöndíjat?

Erre a lenti képlet adja meg a választ, ami a következőt jelenti. Az adott szakon felvett összes kurzuson szerzett érdemjegyet megszorozzák a hozzá tartozó kreditek értékével, majd ezt elosztják harminccal. (Azért harminccal, mert minden szakon ez az ideális, minden szemeszterben teljesítendő kreditek száma – de erről még gólyaszámunkban részletesen olvashattok.) Ezt a hányadost szorozzák meg az összes teljesített és az összes felvett kredit hányadosával, azaz ha minden vizsga sikeres, eggyel. (Ezért érdemes arra törekedni, hogy minden vizsga sikerüljön, hiszen a teljesítetlen tárgyak rontják az esélyeket az ösztöndíj megszerzésére.)

(Σ kreditérték x érdemjegy / 30) x (Σ teljesített kredit / Σfelvett kredit)

Mi az ösztöndíjkalap?

A hallgatóknak szak, szakirány és/vagy előrehaladás mértéke szempontjából egységes kategóriát képező azon csoportja, amelynek révén a csoporton belüli egyes hallgatók tanulmányi eredményeik alapján egymással összehasonlíthatóak.

Ez azt jelenti, hogy a „kalapba” bekerülők képezik a hallgatóknak azon részét, akik tanulmányi eredmény alapján jogosultak az ösztöndíjra.

A kiszámított tanulmányi ösztöndíjról ún. „ösztöndíjlista” készül, amely ösztöndíjkalapok szerinti lebontásban tartalmazza a tanulmányi eredményeket (átlagokat), az egyes tanulmányi eredmények (átlagok) alapján megállapított és kiszámított tanulmányi ösztöndíj mértékét (összegét) és azon hallgatók számát, akik részére a feltüntetett összegű tanulmányi ösztöndíjat megállapították.

Hogyan és mikor kapja meg ösztöndíját a hallgató?

A tanulmányi ösztöndíj kifizetése öt hónapon, azaz egy féléven át történik, adott félév októbertől következő félév februárig, illetve adott félév márciustól júniusig valamint szeptemberben, minden egyes esedékes hónap 10. napjáig. A végzősök, azaz aki diplomát szerez, az az ETR-ben megjelenő „végzett” bejegyzés ellenében az „ötödik havi” ösztöndíját még júliusban megkapja, keresztfélév esetén pedig februárban.

A kifizetés – amit a HSZI, illetve a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság intéz – banki átutalást követően a hallgató által megadott és az „ETR” elektronikus rendszerében rögzített bankszámlára történik.

Hogyan lehet javítani, kifogást tenni vagy fellebbezni?

Amennyiben a hallgatónak az „ETR” elektronikus rendszerében rögzített tanulmányi eredményei (átlagai) vagy egyéb, a tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges adatai
nem egyeznek meg a hallgató tényleges teljesítéseivel (a tényleges állapottal), a hallgató a tényleges teljesítés (állapot) rögzítését a vizsgaidőszak zárását követő 14 napon keresztül a kari Tanulmányi Osztálynál (TO) kezdeményezheti.

Ezen túl ha bármilyen adat megváltozik, amely befolyással lehet az ösztöndíj kiszámítására, azt jelezni kell a TO-n, így javítják az „ETR”-ben is. Ezt követően a HSZI-n kitölthető egy „javítási kérelem”, így – ha megalapozottnak véli- a HSZI módosíthat az ösztöndíj összegén, illetve a különbséget kiutalhatja.

Ha a „javítást” a HSZI nem fogadja el, „kifogásként” továbbítja elbírálás céljából az Egyetemi Hallgatói Juttatási és Térítési Bizottság felé, amely az irodát az elbírálásról tájékoztatja.

FONTOS tisztában lenni jogaitokkal és kötelezettségeitekkel, ezért érdemes ismerni a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát (TVSZ). Ezt a dokumentumot elérhetitek ITT is, tanulmányozzátok figyelmesen!